Skip to content

Polityka Prywatności

Zgodnie z art.13ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KLINIKA MAGNUCCY ESTETYKA I MEDYCYNA, ul. 3 Maja 34 40-097 Katowice, NIP: 634-28-89-706.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Danych Jackiem Magnackim, pod adresem email:

klinika@klinikamagnuccy.pl, lub pisemnie na adres naszej kliniki wskazany w punkcie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia przez Administracja usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich   

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą : personel  medyczny, biuro

księgowe, podmioty serwisujące urządzenia administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia.

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego

podejmowanego decyzji, w tym profilowania.

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane    

zgodnie z wymogami art.28 ust. 1 z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie- przez okres 2 lat, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,
  • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
Back To Top

Infolinia dotycząca

zabiegów uroginekologicznych,
nietrzymania moczu (HIFU, RF)
Od 10:00 do 14:00